Νικόλαος Κομηνός
Workshop Presenter

Νικόλαος Κομηνός

Διευθυντής Πωλήσεων & Τεχνικού Τμήματος, Hexagon Europe SA

Χηµικός Μηχανικός ΕΜΠ, Διευθυντής Τµήµατος Πωλήσεων & Τεχνικού Τµήµατος στην Hexagon Europe ΑΕ

• Επαγγελµατική εµπειρία 24 ετών στον τοµέα της λιπαντικής συντήρησης κάθε τύπου βιοµηχανικού και
ναυτιλιακού εξοπλισµού
• Εξειδίκευση στην προληπτική-προβλεπτική συντήρηση µε αναλύσεις λαδιών και γράσων
• Root cause ερευνητής (σε θέµατα που αφορούν λιπαντική συντήρηση)
• Πολυετή εµπειρία σε µελέτες λίπανσης και audit εξοπλισµού
• Εισηγητής σεµιναρίων λίπανσης σε βιοµηχανίες και ναυτιλιακές εταιρείες